دکتر رحیم توکل نیا


متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


عضو انجمن ارولوژی اروپا 
عضو انجمن ارولوژی بین المللی 

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180