دکتر معصومه (شیرین) اصغرنیا


متخصص جراحی زنان و زایمان


اطلاعات تحصیلی:

دکترای حرفه ای (عمومی ):  دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص (جراح زنان، زایمان ،نازائی): دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دارای گواهینامه دوره نازایی از انگلیس در سال ۲۰۲۰

سمت  اجرائی: مدیر  گروه مامائی از سال  1384  لغایت  1389    به مدت  5  سال

عضو شورای آموزشی از سال 1386 لغایت دو سال

عضو شورای پژوهشی از سال 1387  تا 1392

عضو کمیته منتخب از سال 1389 لغایت 1391 

عضو کار گروه بررسی توانائی علمی  هیات اجرائی جذب هیات علمی استان گیلان در رشته  مامائی از سال 1388 تا 1392

عضو شورای پزشکی  از سال 1384 تا 1392

  استاد نمونه  در سال 1385

 پژوهشگر نمونه در سال 1386

استاد برتر در سال 1387

پژوهشگر برتر در سال 1388

مقالات:

مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

امتیاز

نام همایش

× سطح

محل برگزاری

سال

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش مشاوره در غربالگری پیش از زایمانی

 

 

خونریزی در تریمستر اول

 

 

 

Comparision the frequency of uterin anomalies between….

 

 

Effect of hysteroscopy on ICSI outcome in patient with ..

 

 

 

Laparoscopic hysterectomy outcome by using ligasure…

 

Evaluation of the basal follicle stimulating hormone …

 

 

Comparision between vaginal sonography &hysteroscopy in detection…

 

The effect of serum progesterone level on the day of HCG …

 

Ectopic pregnancy (EP)has been repo

 

 

Result of intracytoplasmic sperm injection(ICSI)

cycles with donated  embros

 

predictive value of basal antral  follicle on …

 

 

 

 

تازه های صرع و حاملگی

 

 

 

 

 

 

 

بررسی شیوع ماستالژی سیکلیک و عوامل همراه ..

بررسی سطح هورمون تحریک کننده فولیکول و استرادیول سرم در بیماران ...

 

بی اختیاری ادرار در سالمندان

 

 

 

تروما در حاملگی

 

 

 

تشخیص قبل از تولد و نقش  غربالگری در زنان باردار

 

آندومتریوزیس

 

 

 

تاثیر تجویز پیروکسیکام در پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

 

 

 

 

OBESITY AS AN EMERGING PROBLEM AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN NORTH OF IRAN

کنفرانس غربالگری وتشخیص پیش از زایمانی

 

 

مدون زنان اختلالات دوران بارداری  1

 

 

13 world congress on human reproduction

 

 

 13 world congress on human reproduction

 

 

 

 

13 world congress on human reproduction

 

7th internationale scientific OBS&GYN

 

14 annual middle east fertility society

 

 

14 annual middle east fertility society

 

 

14 annual middle east fertility society

 

the british internationale congress &gynaecology

 

8th Royan international twin congress

 

همایش ملی پرستاری و مامائی در بیماریهای مغز واعصاب

 

همایش منطقه ای زن،دانش ،سلامت

کنگر ه باروری ناباروری ایران

 

 

همایش سراسری بهداشت سالمندان

 

 

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران

همایش منطقه ای مراقبت های پرستاری 

 

برنامه مدون آموزش مداوم

 

دوازدهمین کنگره باروری ناباروی ایران

 

 

 

 

7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition2011)

5 – 9 June 2011 * Bangkok, Thailand

 

منطقه ای

 

 

 

 

 

منطقه ای

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

 

بین المللی

 

 

 

 

 

 

ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه ای

 

 

 

 

 

 

ملی

 

 

 

 

 

 

ملی

 

 

 

 

 

منطقه ای

 

 

 

 

 

 

 

ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین المللی

 

رشت

 

 

 

 

 

رشت

 

 

 

 

 

 

 

ایتالیا-ونیز

 

 

 

 

 

 

 

ایتالیا-ونیز

 

 

 

 

 

 

 

 

ایتالیا-ونیز

 

 

 

 

 

کانادا -مونترال

 

 

 

 

 

ترکیه –آنتالیا

 

 

 

 

 

 

ترکیه –آنتالیا

 

 

 

 

 

 

 

ترکیه -آنتالیا

 

 

 

 

 

 

انگلستان-لندن

 

 

 

 

 

 

ایران –تهران

 

 

 

 

 

 

 

آستارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشت

 

 

 

تهران

 

 

 

 

 

 

آستارا

 

 

 

 

 

رشت

 

 

 

رشت

 

 

 

 

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایلند-بانکوک

 

 

 

1389

 

 

 

 

 

1389

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1386

 

 

 

1385

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

1معصومه اصغرنیا2زهرا نیکپوری3مونا عودی4زهرا محمد تبار5احمد حسینی

 

1مرضیه مهرافزا2مونا عودی 3معصومه اصغرنیا4زهرا محمد تبار 5زهرا نیکپوری6کیمیا شادمانی 7احمد حسینی

 

مرضیه مهرافزا2کیمیا شادمانی 3مونا عودی 4معصومه اصغرنیا 5زهرا محمد تبار 6زهرا نیکپوری

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا 3مونا عودی4احمد حسینی

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا 3مونا عودی4رحیم توکل نیا 5راحله آرام 6احمد حسینی

1زهرا نیکپوری2مرضیه مهرافزا3زهرا محمدتبار 4مونا عودی 5معصومه اصغرنیا 6کیمیا شادمانی7احمد حسینی

 

1زهرا نیکپوری2مرضیه مهرافزا3معصومه اصغرنیا 4مونا عودی5 طلیعه رحیمیان 6احمد حسینی

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا 3مونا عودی4احمد حسینی

 

1مرضیه مهرافزا2زهرا محمد تبار3معصومه اصغرنیا 4مونا عودی5 زهرا نیکپوری 6احمد حسینی

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

1معصومه اصغرنیا 2مرضیه مهر افزا3مونا عودی4 احمد حسینی

 

 

1معصومه اصغرنیا2محمد منصوری

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا 3مونا عودی4راحله آرام 5احمد حسینی

 

 

 

 

 

 

1معصومه اصغرنیا  2زهرا محتشم امیری

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

امتیاز

نام نشریه

× نوع امتیاز

سال

شماره

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

 

12

Vaginal sonography &hysteroscopy comparison in fertility patients

 

 

 

 

Effect of piroxicom treatment on pregnancy

 

 

 

بررسی نقش ضخامت آندومتر در پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی ...

 

 

ارزش پیشگوئی FSH و LHواسترادیول در روز سوم سیکل وروز تزریق HCGدر پیامد تزریق داخل

تاثیر تجویز پیروکسیکام پیش از انتقال جنین بر میزان حاملگی ....

 

حاملگی و آبله مرغان

 

 

 

درمان طبی حاملگی خارج از رحم

 

تشخیص پیش از تولد

 

 

تغذیه برتر

 

 

 

بیماری ها و شیردهی

 

 

قرص های LD و هزاران سؤال

 

 

آندومتریوزیس

The professional medical journal

 

 

 

 

 

 

 

Fertility &sterility

 

 

 

 

 

مجله  باروری  وناباروری پژوهشکده ابن سینا

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

مجله پزشکان گیل

 

 

 

مجله پزشکان گیل

 

 

مجله پزشکان گیل

 

 

پزشکان امروز

 

 

 

 

پزشکان امروز

 

 

 

 

احیا

 

 

 

احیا

 

علمی-ترویجی

 

 

 

 

 

 

 

ISI

 

 

 

 

 

 

 

علمی-پژوهشی

 

 

 

 

 

علمی-پژوهشی

 

 

 

 

 

 

علمی-پژوهشی

 

علمی-ترویجی

 

 

 

 

علمی-ترویجی

 

 

علمی-ترویجی

 

 

علمی-ترویجی

 

 

 

علمی-ترویجی

 

 

علمی-ترویجی

 

 

 

علمی-ترویجی

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

تابستان 85

 

 

 

 

 

زمستان 86

 

 

 

 

 

 

 

تابستان

86

 

خرداد89

 

 

 

 

آبان 86

 

 

 

آبان84

 

 

 

فروردین 87

 

 

 

اردیبهشت 87

 

 

فروردین 85

 

 

 

آبان 84

Vol 16  no 3

 

 

 

 

 

 

Vol 88

 

 

 

 

 

دوره هفتم شماره دوم

 

 

 

 

 

 

دوره 16 شماره 64

 

 

 

دوره 16 شماره

62

شماره

80

 

 

 

شماره 49

 

 

شماره

25

 

 

شماره 14

 

 

 

شماره 15

 

 

شماره 1

 

 

 

شماره صفر

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا3مونا عودی 4زهرا نیکپوری5 زهرا محمد تبار6 مریم شکیبا

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا

 

 

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا3آبتین حیدرزاده4 مونا عودی 5آذر رضا صفت 6 احمد حسینی

 

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا3 مونا عودی 4راحله آرام 5احمد حسینی

 

1معصومه اصغرنیا2مرضیه مهرافزا

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

معصومه اصغرنیا

 

 

 

 

 

بند ب- طرح های پژوهشی اتمام یافته:

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

نوع طرح (داخلی/ملی)

تاریخ شروع و خاتمه

امتیاز

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

بررسی اثر پیروکسیکام قبل از انتقال جنین  درمیزان لانه گزینی  و باروری در بیماران نازا

 

 

بررسی نقش ضخامت آندومتر در پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی

 

 

 

 

مقايسه سونوگرافي واژينال وهيستروسكوپي از نظر پاتولوژي درارزيابي حفره رحمي زنان نازا باهيستروسالپنگوگرافي(( HSGنرمال درموسسه نازائي مهر رشت

بررسی الگوهای تغذیه ای وشاخصهای تن سنجی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- 1388

 

 

مجری طرح

 

 

 

 

 

 

همکار طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

مجری طرح

 

 

 

 

 

 

 

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

داخلی

 

 

 

 

 

 

داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

 

 

 

 

مهر 84مهر 85

 

 

 

 

 

مهر 84مهر85

 

 

 

 

 

1386

 

 

 

 

 

 

1388

 

 

 

دبیر اجرائی کارگاه روش تحقیق در پرستاری و مامائی در اسفند 1386

 

انتشـارات:

 تألیف یا تصنیف کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

دفعات چاپ

تاریخ آخرین چاپ

تیراژ آخرین چاپ

ناشر

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

امتیاز

تألیف

تصنیف

1

 

 

 

 

2

 

 

 

مهارت های بالینی کار در اتاق عمل

 

 

 

اورژانس ها

تألیف وترجمه

 

 

 

 

تألیف

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

اول

1387

 

 

 

 

 

 

1389

1000

نشر وتبلیغ بشری-تحفه

 

 

 

نشر جامعه نگر-سالمی

1سید علی مجیدی2میرنظام میرچرخچیان 3معصومه اصغرنیا

 

 

1سید علی مجیدی 2معصومه اصغرنیا

 

 

 
راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
شناخت حالات درونی کودک با تفسیر نقاشی
آیا دندان‌پزشکی در دوران بارداری ایمن است؟
امكان بارداري با يك لولۀ رحمي
نکاتی در مورد حمام کردن نوزادان