دکتر فرنوش فرضی


متخصص بیهوشی


عضو  هئیت علمی دانشگاه

رئیس مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی بیمارستان الزهرا (س) رشت

 تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب:

رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب (نگارش، ترجمه، گردآوري و تصحيح)

تاريخ نگارش يا...

نام و مشخصات محل انتشار

تاريخ انتشار

نام همكار(ان)

1

بیهوشی در نوزادان و کودکان، چالش ها و راهکارها

تالیف

1393

دانشگاه علوم پزشکی گیلان معاونت تحقیقات و فن آوری1199

1393

دکتر مهرسیما عبداله زاده

 

 

 مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي:

رديف

 

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام و مشخصات  نشريه

زبان مقاله

نام ناشر ومحل انتشار

همكار(ان)

1

مقايسه بتادين با بتادين الكل در اماده سازي سريع پوست جهت  بيحسي نخاعي

تحقيقاتي

مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه علو م پزشكي گيلان  ( سال دهم شماره 37 و 38 بهار و تابستان 1380)

فارسي

مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه علو م پزشكي گيلان

دكتر مير منصوري 

دكتر علي اشرف

 

2

عوامل خطر تهوع و استفراغ پس از بيهوشي عمومي با اكسيد ازت

تحقيقاتي

مجله علمي   دانشگاه علو م پزشكي قزوين

شماره 20 زمستان 1380

فارسي

مجله علمي   دانشگاه علو م پزشكي قزوين

 

1- دكتر كامبيز فرقان پرست

2- دكتر هما موحدي

3- دكتر مهناز نريماني زمان آبادي

3

تأثير دگزامتازون قبل از القاء بيهوشي برلرز پس از عمل

تحقيقاتي

مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه گيلان

سال دهم شماره 39و40 پائيز و زمستان 80

فارسي

مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه علو م پزشكي گيلان

1- دكتر عبدالرسول سبحاني

2- دكتر احمد كشتكار

4

نقش افدرين وريدي ، افدرين عضلاني  و آتروبين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي

تحقيقاتي

مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه زنجان 

سال دهم شماره 40 پائيز 81

فارسي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 1. دكتر علي مير منصوري
 2. دكتر مير جلال جلالي
 3. دكتر زهرا محتشم اميري

5

اثر كلوبتازول موضعي در بروز گلو درد پس از لوله گذاري ناي در بيماران جراحي

تحقيقاتي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه گيلان سال دوازدهم شماره 46 تابستان 82

فارسي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه گيلان

 1. دكتر علي مير منصوري
 2. دكتر محمود رمضاني

6

بررسي درد محل تزريق كمر درد و رضايت بيماران از تكنيك اپيدورال در روش مدين و پارامدين

تحقيقاتي

 نامه دانشگاه مجله علمی_ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال سیزدهم شماره 39 تابستان 1382

فارسي

نامه دانشگاه مجله علمی_ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 1. دكتر علي مير منصوري
 2. دكتر مير جلال جلالي

 

7

مقايسه تأثيرتزریق اپيدورال نرمال سالين با بيكربنات سديم بر مدت بيحسي حاصل از تزريق اپيدورال ليدوكائين 2درصد در بيماران تحت  شكستگي استخوان ران

تحقيقاتي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی گيلان دوره 14 شماره 54 تابستان 84

فارسي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه گيلان

 1. دكتر بهرام نادري نبي
 2. دكتر كتايون هريالجي
 3. خانم زهرا عطر كارروش
 4. دكتر غلامرضا قامت زاده

8

حاملگي ناشي از تزريق داخل سپتو پلاسمي  اسپرم به داخل تخمك در مبتلايان به آزاسپرمي انسدادي و غير اسدادي  

تحقيقاتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل دورة هفتم شماره 3 تابستان 1384

فارسي

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

 1. دكتر مرضيه مهر افزا
 2. دكتر رحيم توكل نيا
 3. جواد دشتدار
 4. مونا عوري
 5. دكتر احمد حسيني

 

9

مقایسه دو تیغه استاندارد و انگلیسی لارنکوسکوپ ماکینتاشدر طبقه بندی راه هوایی بیماران تحت اعمال جراحی انتخابی

تحقیقاتی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دوره 20 شماره 78تابستان 90

فارسی

دانشكده پزشكي دانشگاه گيلان

1 دکتر فرنوش فرضی

2 دکتر علی میرمنصوری

3 دکتر آبتین حیدرزاده

4 دکتر مسعود تربیت

10

آنستزي كودال در نوزاد 25 روزه بد حال با تشخيص هيرشپرونگ و كانديد جراحي كلستومي و ايلئوستومي

تحقیقاتی

زمستان 1391 دوره  3 , شماره  2صفحه 125 تا صفحه 129.

فارسی

بيهوشي و درد

فرضي فرنوش*,عبداله زاده مهرسيما,پيروز امير,عليزاده مهدي,فتحي اميرحسين

11

تاثير ارتشاح داخل جداري بوپيواكائين بهمراه آدرنالين در محل برش جراحي در مقدار ديكلوفناك مورد نياز پس از سزارين الكتيو

تحقیقاتی

هار 1391 دوره  21 , شماره  81صفحه 78 تا صفحه 84.

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 اسماعيل پور نادر,منصورقناعي ماندانا*,فرضي فرنوش,شجاعي تهراني حسين,بهرامي ركسانا,دليل حيرتي سيده فاطمه

12

 

  تاثير بلوك ماهيچه عرضي شكم (TAP block) با بوپيواكايين 0.25% بر درد پس از سزارين

 

 

تحقیقاتی

پاييز 1393 دوره  23 , شماره  91صفحه 53 تا صفحه 60.

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 

 

 

فكور فرشته,فرضي فرنوش*,عبداله زاده مهرسيما,گلريزان فهيمه,کاظم نژاد احسان

13

مقايسه تجويز دگزمدتومدين با ميدازولام داخل بيني در سهولت آماده سازي كودك جهت جراحي الكتيو

تحقیقاتی

مهر 1395 دوره  25 , شماره  99صفحه 93 تا صفحه 100.

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

خوش رنگ حسين,فرضي فرنوش*,ابراهيم پور ندا,عطركارروشن زهرا,عسكري سيدعلاالدين

14

بررسي تاثير ترانگزاميك اسيد بر ميزان نياز به ترانسفوزيون خون در جراحي برداشت پروستات از راه مجرا (TURP)

تحقیقاتی

تير 1395 دوره  25 , شماره  98صفحه 110 تا صفحه 116.

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

ميرمنصوري علي,فرضي فرنوش*,ايمان طلب ولي,خوش رنگ حسين,بي آزار گلاره,خانجانيان گيتا,غضنفرطهران سمانه

15

مقايسه اثربخشي بلوك كودال با انفيلتراسيون داخل زخم بوپي واكائين در كاهش درد حاد پس از جراحي الكتيو ناحيه تحتاني شكم در كودكان

تحقیقاتی

تير 1395 دوره  25 , شماره  98صفحه 61 تا صفحه 69.

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

عبداله زاده مهرسيما,فرضي فرنوش*,پيروز امير,ميرچرخچيان ميرنظام,حيدرزاده آبتين,بي آزار گلاره,ميرمظفري كاوه

16

مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در كاهش اضطراب و آرام بخشي كودكان كانديد عمل جراحي انتخابي

تحقیقاتی

بهار 1395 دوره  6 , شماره  3صفحه 1 تا صفحه 10.

فارسی

بيهوشي و درد

خوش رنگ حسين,حدادي سودابه*,فرضي فرنوش,ابراهيم پور ندا

17

بررسي ارزش تشخيصي مقياس «تخمين ديداري» در ارزيابي حجم خونريزي حين عمل جراحي ابدومينال هيستركتومي در مقايسه با تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت قبل و بعد از عمل

تحقیقاتی

1395 , دوره  24 , شماره  1صفحه 27 تا صفحه 34.

فارسی

نشريه جراحي ايران

فرضي فرنوش,ميرمنصوري علي*,هريالچي كتايون,بي آزار گلاره,فكور فرشته,عطركارروشن زهرا,جنتي الهام

 

مقالات چاپ شده به زبان خارجي:

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام ومشخصات نشريه

زبان مقاله

نام ناشر و محل انتشار

همكار(ان)

 

1

Outcome of intracytoplasmic injection of epididymal & testicular sperm obtained from patients with obstructive & non – obstructive azoospermia

تحقيقاتي

ELSEVIER B.V .

International congress series 1271 (2004 )

(( ICS))

انگليسي

ELSEVIER B.V .

International congress series 1271 (2004 )

(( ICS))

1- دكتر مرضيه مهر افزا

2- دكتر رحيم توكل نيا

3- مونا عوري

4- دكتر احمد حسيني

2

 

 

Administration of NTG before embryo transfer does not increase pregnancy rate

تحقيقاتي

Iranion journal of Reproductive medicire volume 3, number 2  november 2005

انگليسي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

1- دكتر مرضيه مهر افزا

2- دكتر علي ميرمنصوري 

3- مونا عوري

4- دكتر احمد حسيني

3

Comparison between  English versus standard blade of macintosh laryngoscope in airway classification of elective surgical patients  

تحقيقاتي

 The Professional  medical Journal  (Quarterly) Vol:14 No: 3 Jul/ Aug/ Sep 2007

انگليسي

Professional Journal Faisalabad Pakistan

1- دكتر علي ميرمنصوري

2-­ دكتر آبتين حيدرزاده

3-­ دكتر مسعود تربيت

4

Propofol vs. Thiopental Na; Pregnancy outcome and postoperative nausea and vomiting (PONV) in ART cycle

تحقيقاتي

The Professional  medical Journal  (Quarterly)

Vol: 16 No:04

Oct, Nov, Dec

2009

انگليسي

Professional Journal Faisalabad Pakistan

1- دكتر مرضيه مهر افزا

2- دكتر علي ميرمنصوري 

3- مونا عوري

4-دکتر زهرا محمدتبار

5- دكتر احمد حسيني

5

CONTROL OF POST – SURGICAL PAIN: Comparison between Tramadol and Meperidine after emergency cesarean section

تحقيقاتي

The Professional  medical Journal  (Quarterly)

Vol:   No:

Jun, Jul, Aug

2010

 

انگليسي

Professional Journal Faisalabad Pakistan

 1. دکتر علي        ميرمنصوري
 2. دکتر فرنوش فرضی
 3. دکتر کتایون هریالچی
 4. دکتر مهرسیما عبداله زاده
 5. دکتر عباس صدیقی نژاد
 6. دکتر شیرین خلخالی راد 

6

Addition of Intrathecal Fentanyl or Meperidine to Lidocaine and Epinephrine for Spinal Anesthesia in Elective Cesarean Delivery

 

تحقيقاتي

Anesthesiology and Pain Medicine : 2014, Volume 4, Issue 1, Feb

انگليسي

Anesthesiology and Pain Medicine

1.دکتر فرنوش فرضی

2.دکتر علی میر منصوری

3. دکتر کامبیز فرقان پرست

4. دکتر

آبتین حیدرزاده

5. دکتر مهرسیما عبداله زاده

6. دکتر فاطمه جهانیار مقدم

7

Comparing the Effects of Morphine Sulfate and Diclofenac Suppositories on Postoperative Pain in Coronary Artery Bypass Graft Patients

 

تحقيقاتي

Anesthesiology and Pain Medicine : 2014, Volume 4, Issue 4, Oct

انگليسي

Anesthesiology and Pain Medicine

1.ولی ایمانطلب

2.علی میرمنصوری

3.عباس صدیقی نژاد

4.بهرام نادری نبی

5.فرنوش فرضی

6.هادی عطامنش

7.نصیر نصیری

8

Seizure in Pregnancy Following Cerebral Venous Sinus Thrombosis

 

معرفی مورد

Anesthesiology and Pain Medicine : 2015, Volume 5, Issue 3, Jun

انگليسي

Anesthesiology and Pain Medicine

1.فرنوش فرضی

2.مهرسیما عبداله زاده

3.رویا فرجی

4.طاهره چاووشی

9

A Survey on the Effect of Oral Gabapentin on Hemodynamic Changes During Direct Laryngoscopy and Tracheal Intubation and Intraoperative Bleeding in Patients Undergoing Septorhinoplasty

 

تحقيقاتي

Anesthesiology and Pain Medicine : 2015, Volume 5. Issue 5, Oct

انگليسي

Anesthesiology and Pain Medicine

1.فرنوش فرضی

2.سودابه حدادی

3.ندا ابراهیم پور

4.زهرا عطرکارروشن

5.علی فقیه حبیبی

6.علی میرمنصوری

7.آرمان پرویزی

8.بهرام نادری نبی

9.گیتا خانجانیان

10

The Comparison between Two Methods for the Relief of Knee Osteoarthritis Pain: Radiofrequency and Intra-Periarticular Ozone Injection: A Clinical Trial Study

 

Health Sciences2016; 5 (7S), 539-546

 

 

Masoud Hashemi, Bahram Naderi Nabi, Alia Saberi, Abbas Sedighinejad, Mohammad Haghighi, Farnoush Farzi, Gelareh Biazar

 

 

A Survey on the Effects of Intravenous Tranexamic Acid on the Amount of Transfusion in Patients Undergoing TUR-P

 

Journal of Guilan University of Medical Sciences 2016;25 (98), 110-116

 

Journal of Guilan University of Medical Sciences

A Mirmansouri, F Farzi, V Imantalab, H Khoshrang, G Biazar, G Khanjanian, S Ghazanfar Tehran

10

Postoperative Pain After Abdominal Hysterectomy: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial Comparing the Effects of Tramadol and Gabapentin as Premedication

 

تحقيقاتي

Anesthesiology and Pain Medicine : 2016, Volume 6, Issue 1, Feb

انگليسي

Anesthesiology and Pain Medicine

1.فرنوش فرضی

2.بهرام نادری نبی

3.علی میرمنصوری

4.فرشته فکور

5.زهرا عطرکار روشن

6.گلاره بی آزار

7.طیبه زارعی

11

EPINEPHRINE;

A VASOCONSTRICTOR OR A UTERINE RELAXANT? A CASE

SERIES

 

Case series

Professional Med J 2016;23(4):504-508.

DOI:

10.17957/TPMJ/16.3297

 

انگليسي

The Professional Medical Journal

Faisalabad Pakistan

 

1.علی میرمنصوری

2.فرنوش فرضی

3.آزاده رئوفی

4.زیبا ظهیری سروری

5.فریدون مرتضوی

 

Effect of Selenium on Stress Response in Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Clinical Trial.

 

Original

Anesth Pain Med. 2017 Jan 9;7(1):e43864. doi: 10.5812/aapm.43864. eCollection 2017 Feb.

انگليسي

Anesth Pain Med

Mirmansouri A1, Imantalab V1, Mohammadzadeh Jouryabi A1, Kanani G2, Naderi Nabi B3, Farzi F4, Biazar G5, Ghazanfar Tehran S5, Tarbiat M6.

 

The Effect of Desmopressin on the Amount of Bleeding in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery with a Cardiopulmonary Bypass Pump After Taking Anti-Platelet Medicine.

 

Original

Anesth Pain Med. 2016 Jul 26;6(5):e39226. eCollection 2016 Oct.

 

Anesth Pain Med

Mirmansoori A1, Farzi F1, Sedighinejad A1, Imantalab V1, Mohammadzadeh A1, Atrkar Roushan Z2, Ghazanfar Tehran S1, Nemati M1, Dehghan A1.

 

Evaluation of admission indications, clinical characteristics and outcomes of obstetric patients admitted to the intensive care unit of a teaching hospital center: A five-year retrospective review

 

Original

Volume 7, Issue 3, June 2017, Article number e13636

 

Anesthesiology and Pain Medicine

  Farzi, F.a,

  Mirmansouri, A.aEmail Author,

  Roshan, Z.A.b,

  Nabi, B.N.a,

  Biazar, G.a,

  Yazdipaz, S.a

 

 

مقالات در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي:

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

تاريخ چاپ يا ارائه

عنوان همايش  يا كنفرانس و محل برگزاري

همكار(ان)

1

احياء نوزاد

مروري

26-24شهريور 1377

سمينار سه روزة بازآموزي بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

2

مقايسه اثر دو داروي نيتروگلسيرين و هيدرالازين در درمان هيپرتانسيون ناشي از حاملگي قبل از القاء بيهوشي براي سزارين 

تحقيقاتي

14-10 ارديبهشت 1377

پنجمين كنگره سراسري آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه تهران انجمن آنستزيولوژي

دكتر علي ميرمنصوري

3

تأثير كلونيدين خوراكي قبل از عمل بر طول مدت آنستزي اسپينال

تحقيقاتي

14-10 ارديبهشت 1377

پنجمين كنگره سراسري آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه تهران انجمن آنستزيولوژي

دكتر علي ميرمنصوري

4

احياء نوزاد

مروري

22-20/10/78

سمينار مسائل رايج طب نوزادان دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

5

بررسي تجويز دگزامتازون قبل از القاء بيهوشي در ميزان بروز شيورينگ ودرد پس از عمل جراحي  در ريكاوري

تحقيقاتي

16-14/2/79

ششمين  كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر علي ميرمنصوري

6

آيا ترانس آمين نياز به ترانسفوران را در اعمال جراحي قلب پايين مي آورد؟

تحقيقاتي

16-14/2/79

ششمين  كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر علي ميرمنصوري

7

اختلالات  آب و الكتروليتي  در بيمارن ديابتي

مروري

29/10/79

كنفرانس اختلالات  آب و الكتروليت دانشگاه گيلان

 

8

نقس پروفيلاكتيك افدرين وريدي و عضلاني و آتروبين وريدي در پيشگيري از هيپوتانيون ناشي از بيحسي نخاعي در بيماران سزارين

تحقيقاتي

13-10/مهر 1381

اولين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه پزشكي قبل ، حين و بعد از اعمال جراحي و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

1- دكتر علي ميرمنصوري

2- دكتر مير جلال جلالي

9

مقايسه بتادين با بتادين الكل در آماده سازي سريع پوست جهت بيحسي نخاعي

تحقيقاتي

13-10مهر 1381

اولين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه پزشكي قبل ، حين و بعد از اعمال جراحي و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

1- دكتر علي   ميرمنصوري

2-  دكتر علي اشرف

10

اثر كلوبتازول موضعي در بروز گلو درد پس از لوله گذاري ناي در بيماران جراحي

تحقيقاتي

13-10مهر 1381

اولين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه پزشكي قبل ، حين و بعد از اعمال جراحي و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

1- دكتر علي   ميرمنصوري

2-  دكترمحمود رمضاني

11

بررسي درد محل تزريق اكمر درد و رضايت بيماران از تكنيك اپيدورال در دو روش مدين و پارامدين

تحقيقاتي

13-10مهر 1381

اولين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه پزشكي قبل ، حين و بعد از اعمال جراحي و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

1- دكتر علي   ميرمنصوري

2-  دكتر مير جلال جلالي

12

مقايسه بيحسي نخاعي با دوز پايين ليدوكائين و فنتانيل با دوز متداول ليدوكائين از نظر علائم عصبي گذرا بعد از بيحسي نخاعي

تحقيقاتي

13-10مهر 1381

اولين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه پزشكي

و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

دكتر مهر سيما عبداله زاده

13

احياء نوزاد

مروري

27 مهر تا 2آبان 1381

برنامه مدون آموزش مداوم ويژة متخصصين اطفال  دانشكده پزشكي  گيلان

 

14

روشهاي احياء قلبي ريوي در بالين

مروري

15-11/8/81

برنامه مدون آموزش مداوم ويژة متخصصين بيهوشي دانشگاه گيلان

 

15

ملاحظات بيهوشي در تروماهاي قفسه سينه و شكم

مروري

15-11/8/81

برنامه مدون آموزش مداوم ويژة متخصصين بيهوشي دانشگاه گيلان

 

16

روشهاي احياء نوزادان

مروري

15-11/8/81

برنامه مدون آموزش مداوم ويژة متخصصين بيهوشي دانشگاه گيلان

 

17

اتوترانسفيوژن

مروري

9/5/82

سمينار ترانسفوژن    دانشكده گيلان

 

18

اداره بيهوشي بيماران ايسكمي قلبي در اعمال جراحي غير قلبي

مروري

18/12/82

برنامه آموزش مداوم ويژة متخصصين بيهوشي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

19

احياء نوزادان

مروري

29-26/11/82

كارگاه آموزشي احياء نوزادان دانشگاه گيلان معاونت بهداشتي

 

 

 

 

20

بيهوشي در بيماران مبتلا به بيماري دريچه اي قلب

مروري

9/7/83

سمينار تازه هاي بيهوشي در بيماران قلبي براي جراحيهاي قلبي و غير قلبي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

21

تازه هاي بيهوشي در تكنيكهاي درمان ناباروري پيشرفته ART

مروري

17/10/83

كنفرانس تازه هاي بيهوشي در بيماريهاي زنان و مامايي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

22

احياء نوزادان

مروري

8/11/83

كارگاه آموزش يك روزه آحياء نوزادان دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر عبداله زاده

23

مقايسه تأثير ترامادول و پتيدين بر كنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس

تحقيقاتي

23-21/11/83

هشتمين كنگره سراسري و دومين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه  تهران انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران

دكتر علي مير منصوري

دكتر شيرين خلخالي 

24

مرگ و مير مادران

مروري و تحقيقاتي

23-21/11/83

هشتمين كنگره سراسري و دومين كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه  تهران انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران

 

25

روشهاي پيشرفته احياء قلبي ريوي در بالغين

مروري

10/12/83

برنامه مدون آموزش مداوم ويژة پزشكان عمومي فوريتهاي (1)

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

26

احياء نوزاد

مروري

1/2/84

كارگاه احياء نوزادان ويژه پرستاران بيمارستان الزهرا(س) دانشگاه گيلان

 

27

تا

39

روشهاي احياء نوزادان

- تهويه با يك و ماسك

  - انتوباسيون تراشه (12 مورد برگزار شده )

مروري

تاريخ هاي

3-1/6/76

17-15/12/77

13-11/2/78

30-28/4/78

12-10/7/78

18-16/8/78

16-14/9/78

28-26/10/78

19-17/10/79

8/3/79 لغايت 9/12/79

2و9 مرداد 1380

5-2/10/1380

كارگاه آموزشي احياء نوزادان (سه روزه )

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

40

روشهاي پيشرفته احياء قلبي و ريوي در بالغين و اقدامات پس از احياء قلبي ريوي

مروري

17و10/9/1384

كارگاه آموزشي احياء قلبي ريوي در بالغين بيمارستان الزهرا(س) دانشگاه گيلان

 

41

ادارة راه هوايي با بگ و ماسك و انتوباسيون تراشه در نوزادان

مروري

1/10/1384

برنامة مدون آموزش مداوم ويژة پزشكان عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

42

انواع آمبوليها

مروري

13/11/1384

برنامه مدون آموزش مداوم پزشكي ويژه متخصصين بيهوشي

 

43

كتامين (متابوليسم، فارماكوكينتيك، فارماكوديناميك و اثرات آن)

مروري

27/11/1384

برنامة مدون آموزش پزشكي ويژه متخصصين بيهوشي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

44

روشهاي پيشرفته احياء قلبي _ ريوي (ACLS)

مروري

11/12/1384

برنامه مدون ويژه پزشكان عمومي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

45

مقايسه دو تيغه انگليسي و استاندارد لارنگوسكوپ ماكينتاش در درجه بندي راه هوايي بيماران تحت جراحي الكتيو  

نحقيقاتي

10 تا 12/8/1385

نهمين كنگره سراسري بيهوشي و احياء دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1-­ دكتر فرنوش فرضي

2-­ دكتر علي مير منصوري

3-­ دكتر تربيت

46

احياء نوزادان

مروري

16/9/1385

برنامه مدون ويژه پزشكان عمومي   دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

47

تكنيك­هاي بي­دردي رژيونال براي ليبر و زايمان

مروري

18 و 19/11/1385

روش­هاي دارويي و غير دارويي تسكين درد  زايمان جمعيت مامايي شعبه رشت سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

48

مقايسه پروپوفول با تيوپنتال سديم در ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل برداشت تخمك در بيماران تحت درمان تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم ICSI

تحقيقاتي

2 تا 4/12/1385

سيزدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران

تهران تالار حجاب

1-­ دكتر فرنوش فرضي

2-­ دكتر مرضيه مهرافزا

3-­ دكتر علي ميرمنصوري

4-­ منا عودي

5-­ دكتر احمد حسيني

49

انتخاب روشهاي بيهوشي در سزارين

مروري

23/1/1386

برنامه مدون ويژه آمورش پزشكي سمينار اورژانس زنان ويژه متخصصين زنان  دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

50

انواع مخدرهاي قديم و جديد

مروري

31/3/1386

برنامه مدون ويژه آموزش پزشكي ويژه متخصصين بيهوشي

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 

 

 

 

 

51

 

درمان با شوک و دیس ریتمی ها

مروري

18 / 5 / 86

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه پزشکان عمومی فوریتهای 1 

 

52

 

ادم ریه

مروري

5 / 7 / 86

کنفرانس مشکلات ریوی بیماران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

53

استفاده از داروهادر احیاء قلبی ریوی

مروري

27 / 10 / 86

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه پزشکان عمومی فوریتهای 1

 

54

 

پانل مشکلات ترانسفوزیون خون

مروری

4 / 11 /86

ترانسفوزیون خون  برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

55

 

آناتومی و فیزیولوژی کبد و جریان خون ویژه کبدی

مروری

11 / 11 / 86

بیهوشی در جراحی کبد و کلیه و مجاری ادرار ،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

56

درمان با شوک و دیس ریتمی ها

مروری

25 / 11 / 86

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه پزشکان عمومی فوریتهای 1

 

57

 

پانل توده های شکمی اطفال

پانل

14و13 / 9 / 87

سمینار با این بیمار چه کنم

 

58

بیدردی برای لیبر و زایمان واژینال

مروری

12 و11/10 / 87

بیهوشی در جراحی مامائی و زنان ،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

59

 

بیهوشی رژیونال  برای سزارین

مروری

12 و11/10 / 87

بیهوشی در جراحی مامائی و زنان ،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

60

مقايسه تأثير ترامادول و پتيدين بر كنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس

تحقيقاتي

88/2/19,20,21

نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ( اولین همایش بین المللی درد )

دكتر علي مير منصوري

دکتر مهرسیما عبداله زاده

دكتر شيرين خلخالي 

61

مقایسه تاثیر شستشوی محل عمل با سرم فیزیولوژی بوپی واکایین همراه با اپینفرین در مدت بیدردی پس از عمل جراحی ترمیم فتق مغبنی

تحقيقاتي

88/2/19,20,21

نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ( اولین همایش بین المللی درد )

دكتر علي مير منصوري

دکتر شاهین فخرنیا

62

ساکسینیل کولین

مروری

88/8/21

فارماکولوژی داروهای شل کننده عضلانی،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

63

احياء نوزادان و کودکان

مروري

88/8/13

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه پزشکان عمومی فوریتهای 1

 

64

احیای قلبی ریوی در کودکان

مروري

30و29/10/88

دوره پودمان اموزشی

دکتر مهرسیما عبداله زاده

65

گروه های خونی و تستهای سازگاری

مروري

19/9/88

کنفرانس تزریق خون

 

66

احیای قلبی ریوی در کودکان

مروري

10/10/88

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه پزشکان عمومی(احیائ قلبی و ریوی)

 

67

تجویز مایعات و محصولات خونی و خون در اطفال حین جراحی

مروري

24/10/88

برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی (اختلالات الکترولیت مایع درمانی و گازهای خونی)

 

68

احیای قلبی ریوی در بزرگسالان

مروري

30/10/88

سمینار دوروزه احیا(بزرگسالان اطفال نوزادان)

 

69

فیزیولوژی نمو دستگاه ادراری-گوارش وکبد در نوزادان و شیرخواران

مروري

15/11/88

بیهوشی در نوزادان و اطفال،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

70

تجویز مایعات و محصولات خونی و خون در اطفال حین جراحی

مروري

15/11/88

بیهوشی در نوزادان و اطفال،برنامه مدون آموزش مداوم وبژه متخصصین بیهوشی

 

71

اداره درد در بیماران حامله و دوره شیردهی

مروري

17 / 4 / 89

سمینار تشخیص و درمان درد

 

72

استیلت چشمی و لایت وند ها

مروري

9 / 10 / 89

برنامه مدون ویژه متخصصین بیهوشی ( اداره راه هوائی )

 

73

احیاء نوزاد و مراقبت از نوزادان نارس و پرخطر

مروري

27 / 11 / 89

پودمان آموزشی  مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) و 17 شهریور

 

74

ملاحظات بیهوشی در بیماریهای قلبی و حاملگی

مروری

23-25

سپتامبر 2015

31 شهریورتا 3 مهر 1394

دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی ، مراقبتهای ویژه و درد

 

 

عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي:

رديف

نام مجمع

موضع فعاليت

نوع فعاليت

شهر و كشور مبداء

مدت

از

تا

 

 

 

 

 

 

 

 

- پايان‌نامه‌هاي سرپرستي شده:

رديف

عنوان پايان‌نامه

تعداد

عنوان دوره تحصيلي

نوع پايان نامه

تاريخ

محل انجام

اسامي همكاران به ترتيب اولويت(شامل نام متقاضي)

سمت در ارتباط با پايان نامه

كارشناسي ارشد

دكتري عمومي

دوره تخصصي

دكترا(PHD)

تحقيقي

غيره

شروع

پايان

1

بررسي فراواني نسبي بعضي از عوامل همراه با بروز تهوع و يا استفراغ متعاقب استفاده از N2o در يكصد مورد جراحي الكتيو مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

4

 

 

*

 

*

 

1376

1377

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر كامبيز فرقان پرست

دكتر هما موحدي

دكتر مهناز نريماني زمان آبادي 

استاد راهنما

2

مطالعه فراواني نسبي عوارض بيهوشي اسپينال و اپيدورال در عملهاي سزارين انجام شده در بيمارستان الزهرا  رشت

3

 

 

*

 

*

 

1376

1377

دانشگاه علوم پزشكي گيلان بيمارستان الزهرا

دكتر فرنوش فرضي

دكتر فتح اله آقاياري

دكتر صفر حيدري

استاد راهنما

3

مقايسة اثر محلول كلونيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري  از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا (س) رشت

3

 

 

*

 

*

 

1376

1377

دانشگاه علوم پزشكي گيلان بيمارستان الزهرا

دكتر فرنوش فرضي

دكتر آبتين هاشميان

دكتر كمال جمالي

استاد راهنما

4

مقايسه دگزامتازون و متوكلوپراميد با  دگزامتازون و دروپيريدول بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي

2

 

 

*

 

*

 

1377

1378

دانشگاه علوم پزشكي گيلان مراكز آموزشي درماني

دكتر فرنوش فرضي

دكتر رضا زيادلو

استاد   راهنما  

5

تأثير دگزامتازون قبل از القاء بيهوشي بر لرز پس   از عمل

3

 

 

*

 

*

 

1378

1379

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر عبدالرسول سبحاني

دكتر احمد كشتكار

استاد راهنما

6

بررسي نقش پروفيلاكتيك  افدرين وريدي و عضلاني و آتروين وريدي در پيشگيري از هيپوتانسيون ناشي از بيحسي نخاعي در بيماران سزارين

3

 

 

*

 

*

 

1380

1381

دانشگاه علوم پزشكي گيلان بيمارستان الزهرا

دكتر فرنوش فرضي

دكتر زهرا محتشم امیري

دكتر مير جلال جلالي

استاد راهنما

7

بررسي تاثير طب فشاري بر تهوع و استفراغ حين و پس از عمل بيماران سزارين تحت  بيحسي نخاعي در يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1381

5

*

 

 

 

*

 

1380

1381

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دانشكده پرستاري مامائي شهيد بهشتي بيمارستان الزهرا(س)

خانم حليمه اميني

خانم مير حق جو

دكتر فرنوش فرضي

آقاي كاظم نژاد

ميترا صيامي

استاد مشاور

8

تعيين و مقايسه تأثير ترامادول و پتيدين بر كنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس در بيمارستان الزهرا(س)

2

 

 

*

 

*

 

1381

1383

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بيمارستان الزهرا (س)

دكتر فرنوش فرضي

دكتر شيرين خلخالي راد

استاد راهنما

9

بررسي تأثير رايحه ايزو پروپيل الكل بر شدت تهوع حين و پس از عمل سزارين تحت بيحسي نخاعي در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) سال 1382

6

*

 

 

 

*

 

1382

1383

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دانشكده پرستاري مامائي شهيد بهشتي بيمارستان الزهرا(س)

خانم دكتر قنبري

خانم نيكنامي

آقاي دكتر سبحاني

دكتر فرنوش فرضي

آقاي تقدسي

فاطمه شكوهي

استاد مشاور

10

مقايسه دو تيغة استاندارد و انگليسي لارنگوسكوپ -ماكينتاش در تعيين درجه بندي راه هوايي بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آموزشي رشت در سال 1383

3

 

 

*

 

*

 

1383

1384

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر آبتين حيدر زاده

دكتر مسعود تربيت

استاد راهنما

11

مقايسه نسبت قد به فاصله تيرومنتال با روش­هاي رايج ارزيابي راه هوايي فوقاني برای پیش بینی لارنگوسکوپی دشوار در بیماران تحت عمل جراحی اتکتیو در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1386

3

 

 

*

 

*

 

3/2/86

1387

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر كامبيز فرقان­پرست

دكتر حسن نحوي

استاد راهنما

12

تعیین تاثیر ارتشاح داخل جداری بوپیواکایین در محل برش جراحی در کاهش نیاز به دیکلوفناک پس از سزارین الکتیو بیمارستان اموزشی الزهرا(س) سال 1387

5

 

 

*

*

 

 

1387

23/12/88

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بيمارستان الزهرا (س)

دکتر اسماعیل پور

دکتر ماندانا منصور قناعی

دکتر فرنوش فرضی

دکتر شجاعی

دکتر رکسانا بهرامی

استاد مشاور

13

مقايسه نسبت قد به فاصله استرنومنتال با روش­هاي رايج ارزيابي راه هوايي فوقاني برای پیش بینی لارنگوسکوپی دشوار در بیماران تحت عمل جراحی اتکتیو در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1390 - 1389

3

 

 

*

 

*

 

1388

1390

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر كامبيز فرقان­پرست

دکتر احمد رضا شفایی

استاد راهنما

14

مقایسه میزان درد و شیوع عوارض در بیهوشی نخاعی با لیدوکائین 5% و آدرنالین به همراه پتدین یا فنتانین یا پلاسبو

3

 

 

*

 

*

 

1390

      1392

مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دكتر فرنوش فرضي

دكتر كامبيز فرقان­پرست

دکتر فاطمه جهانیار

استاد راهنما

15

مقایسه اثر گاباپنتن خوراکی با ترامادول در کنترل دردحاد بعد ازهیسترکتومی ابدومینال به روش بیهوشی عمومی

3

 

 

*

 

*

 

1392

1393

بیمارستان الزهرا رشت

دکتر فرنوش فرضی

دکتر فرشته فکور

دکتر زهرا عطرکارروشن

دکتر طیبه زارعی

استاد راهنما

16

مقایسه اثر بخشی بلوک کودال و انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکایین درکاهش درد حاد بعد ازعمل در کودکانبه دنبال انجاماعمال جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت

6

 

 

*

 

*

 

1392

1394

بیمارستان الزهرا رشت

دکتر فرنوش فرضی

دکتر مهرسیما عبداله زاده

دکتر میرنظام میرچرخچیان

دکتر امیرپیروز

دکتر آبتین حیدرزاده

دکتر کاوه میرمظفری

استاد راهنما

17

بررسی ارزش تشخیصی مقیاس تخمین دیداری در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال در مقایسه با تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد از عمل

4

 

*

 

 

*

 

1393

1394

بیمارستان الزهرا رشت

دکتر فرنوش فرضی

دکتر فرشته فکور

دکتر زهرا عطرکارروشن

الهام جنتی

استاد راهنما

18

بررسی نقش سیستم هموویژیلانس در مدیریت مصرف خون و پیامدهای ناشی از انتقال خون در بیمارستان الزهرا رشت

3

 

 

 

 

 

*

1393

1394

بیمارستان الزهرا رشت

دکتر فرنوش فرضی

دکتر زهرا عطرکارروشن

عبدالحمید کرامت

استاد راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعمت الهی

 

 

 

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180