دکتر فرزانه حیدری


دکترای دارو سازی


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
اهمّیت حرمت نفس در زندگی فردی و اجتماعی
نقش مردان در سقط مکرّر
آلرژی در کودکان
پرستاری از راه دور